ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

 1. Γενικά

Καλώς ήλθατε στην Ιστοσελίδα μας.

Δικαιούχος του παρόντος διαδικτυακού τόπου με Όνομα Χώρου (Domain Name) https://mariaioannidou.gr/ (εφ’ εξής ο «ιστότοπος») είναι η Μαρία Ιωαννίδου, ψυχολόγος-ψυχοθεραπευτής, (εφ’εξής ο «Δικαιούχος»).

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Επωνυμία: Μαρία Ιωαννίδου

Διεύθυνση Έδρας: Κιλκίς 4, Ναύπλιο, Τ.Κ. 21100 /  Υποκ.: Ταϋγέτου 48Β, Χαλάνδρι, Τ.Κ.: 152 34

Τηλέφωνο: 6937756887

Α.Φ.Μ.: 074853910    Δ.Ο.Υ.: Ναυπλίου

Η χρήση του ιστότοπου υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στο παρόν και στα αναπόσπαστα τμήματά του. Κάθε χρήστης καλείται να τους διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε χρήση του ιστότοπου, μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης του παρόντος ιστότοπου, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του.

Δεδομένου ότι ο Δικαιούχος διατηρεί το δικαίωμα να επικαιροποιεί τους όρους χρήσης, καλείται ο χρήστης να ελέγχει κάθε φορά το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του χρήστη αποδοχή των τροποποιημένων όρων αυτών.

 

 1. Δήλωση απορρήτου

Ο Δικαιούχος δεσμεύεται για την τήρηση επαγγελματικού απορρήτου, βάσει του άρθρου 371 Ποινικού Κώδικα, του διατάξεων του Κώδικα Δεοντολογίας Επαγγέλματος του Ψυχολόγου (ΦΕΚ Β’ 2344/18-6-2019) καθώς και του Ν.991/1979, «Για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα». Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

 1. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου αποτελεί δημιουργία και ιδιοκτησία του Δικαιούχου και προστατεύεται από το νομικό πλαίσιο για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (π.χ. πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων).

Συνεπώς, απαγορεύεται, το περιεχόμενο του ιστότοπου αυτού να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, διανομής, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να αποθηκευτεί ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται ρητώς η περίπτωση της μεμονωμένης αντιγραφής, αποθήκευσης τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα απαλειφθεί η ένδειξη προέλευσής του από τον παρόντα ιστότοπο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Ρητώς απαγορεύεται η αντιγραφή ή η αναμετάδοση οιουδήποτε τυχόν λογοτύπου, εμπορικού σήματος, ήχου ή εικόνας του παρόντος ιστότοπου, χωρίς την προηγούμενη ενυπόγραφη έγγραφη άδεια του Δικαιούχου.

Ο Δικαιούχος διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση προσβολής των ανωτέρω δικαιωμάτων του, να αξιώσει αποζημίωση για κάθε ζημία που θα υποστεί από την προσβολή, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,

 

 1. Ευθύνη Επισκέπτη/Χρήστη

Ο χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, να κάνει χρήση του διαδικτυακού ιστότοπου σύμφωνα με το Νόμο, τα χρηστά ήθη, τους παρόντες όρους και να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτού. Η χρήση του παρόντος ιστότοπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει την επίσκεψη ή χρήση του από τρίτους. Απαγορεύεται ο χρήστης να προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών μέσω του ιστότοπου. Ακόμα, απαγορεύεται η εκ μέρους οιουδήποτε χρήστη μεταβολή ή αλλοίωση των ρυθμίσεων ασφαλείας, του διασχηματισμού ή της διάταξης του ιστότοπου ή η πρόκληση παρεμβολών στη χρήση ή στις τεχνικές προδιαγραφές λειτουργίας του παρόντος ιστότοπου ή η αλλοίωση του περιεχομένου του.

Ο χρήστης του παρόντος ιστότοπου ευθύνεται έναντι του Δικαιούχου για οποιαδήποτε τυχόν ζημιά προκληθεί σε αυτό ή/και σε οποιονδήποτε τρίτο, συνεπεία της μη τήρησης των όρων του παρόντος.

 

 1. Περιορισμός Ευθύνης – Δήλωση Αποποίησης

Ο Δικαιούχος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου, χωρίς όμως να μπορεί να εγγυηθεί ότι παρά τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας, οι λειτουργίες του και οι λειτουργίες των εξυπηρετητών (servers) που το φιλοξενούν, θα είναι αδιάκοπες, χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία. Επίσης, δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών επιλογών και τα αποτελέσματά τους.

Ο Δικαιούχος, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνονται για οποιασδήποτε μορφής ζημία, άμεση ή έμμεση, υποστεί ο χρήστης και σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του ιστότοπου, στην οποία χρήση προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Κάθε χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν από οποιαδήποτε «φόρτωση» από τον ιστότοπο. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνει ο χρήστης και σε καμία περίπτωση ο Δικαιούχος.

Ο Δικαιούχος δια του περιεχομένου του παρόντος ιστότοπου δεν παρέχει οποιουδήποτε είδους συμβουλές ή υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης και ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ζημία τρίτου λόγω ενέργειας ή παράλειψης που βασίστηκε εν όλω ή εν μέρει σε περιεχόμενό του. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο αποτελούν ενημερωτική προσφορά προς κάθε χρήστη του ιστότοπου και δε δύναται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως συμβουλές ή παροτρύνσεις οποιουδήποτε είδους.

 

 1. «Δεσμοί» (links) Προς Άλλους Ιστότοπους

Η οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση του παρόντος ιστότοπου με άλλους διαδικτυακούς τόπους μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners κλπ) δεν συνεπάγεται την εκ μέρους του Δικαιούχου ανάληψη οιασδήποτε ευθύνης για το περιεχόμενο του διαδικτυακού αυτού τόπου, την ποιότητα και την πληρότητα των τυχόν προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρουσιάζονται σε αυτό και την πολιτική που ακολουθείται στο διαδικτυακό αυτό τόπο σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση πραγματοποιείται μόνο για τη διευκόλυνση των χρηστών, ενώ η χρήση των συνδέσμων αυτών θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των χρηστών και οι αντίστοιχοι ιστότοποι θα υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει ο Δικαιούχος. Επομένως, για οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την χρήση τους, ο χρήστης θα πρέπει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους ιστότοπους και σελίδες, οι οποίοι και φέρουν πλήρως τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Ο Δικαιούχος σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστότοπων και των σελίδων στους οποίους παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτούς κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Ο Δικαιούχος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία των χρηστών, που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλο ιστότοπο μέσω συνδέσμων (links) ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών, που εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοιο ιστότοπο.

 

 1. Ασφάλεια

Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

Στην περίπτωση εκτέλεσης συναλλαγής μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας, τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα του Δικαιούχου κατά τη διάρκεια της συναλλαγής αλλά καταχωρούνται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον της συνεργαζόμενης εταιρίας που έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών. Κατά την διάρκεια της online πληρωμής, ο χρήστης μεταφέρεται σε κρυπτογραφημένη σελίδα ασφαλούς σύνδεσης με πρωτόκολλο SSL η οποία ανήκει αποκλειστικά στην τράπεζα που έχει επιλεγεί, η οποία αναλαμβάνει πλήρως την πληρωμή και ειδοποιεί το Δικαιούχο όταν αυτή ολοκληρωθεί.

 

 1. Διαδικασία δήλωσης συμμετοχής σε εκδηλώσεις/σεμινάρια και κράτηση θέσης

Η ηλεκτρονική σελίδα του Δικαιούχου παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε σεμινάρια, τα οποία πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως, με τη χρήση τεχνολογιών και εφαρμογών τηλεδιάσκεψης ή και δια ζώσης σε προκαθορισμένους χώρους. Για την συμμετοχή στα σεμινάρια αυτά είναι απαραίτητη η έγκαιρη δήλωση συμμετοχής και κράτηση θέσης και η προπληρωμή του αντιτίμου συμμετοχής.

 • Μπορείτε να ολοκληρώσετε την κράτηση και προπληρωμή σας, ως επισκέπτης ή ως μέλος.
 • Κατά τη διάρκεια της ολοκλήρωσης της κράτησής σας το σύστημα θα σας καθοδηγήσει αυτόματα στην πολύ απλή και γρήγορη διαδικασία εγγραφής.
 • Αν επιθυμείτε να κάνετε την αγορά σας ως επισκέπτης, τα στοιχεία σας δεν θα αποθηκευτούν για καμία μελλοντική χρήση (εκτός των στοιχείων που αφορούν τις φορολογικές αρχές).
 • Για να ολοκληρωθεί η παραγγελία πρέπει να επιλέξετε ένα τρόπο πληρωμής, από τους διαθέσιμους και να αποδεχθείτε τους παρόντες όρους.
 • Οι τιμές που αναγράφονται στις υπηρεσίες δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.

Με την υποβολή της κράτησής σας, θα αποσταλεί ένα μήνυμα στον λογαριασμό του email που έχετε δηλώσει, το οποίο θα σας γνωστοποιεί:

 • Ότι η κράτηση παρελήφθη και έχει γίνει αποδεκτή.
 • Τον τρόπο πληρωμής.
 • Τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση της διαδικτυακής εκδήλωσης/σεμιναρίου.

 

 1. Πολιτική ακύρωσης

Έως 24 ώρες πριν από κάθε εκδήλωση, ο ενδιαφερόμενος ή συμμετέχων μπορεί να ζητήσει την ακύρωσή της, στέλνοντας μήνυμα στο email: mariaioannidou85@gmail.com    με τον τίτλο ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ. Εντός του χρονικού περιθωρίου αυτού, η συμμετοχή θα ακυρωθεί και θα επιστραφεί το πληρωθέν αντίτιμο. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ακύρωσης το αντίτιμο δεν επιστρέφεται. Ο Δικαιούχος διατηρεί το ανεπιφύλακτο δικαίωμά του να προβαίνει σε αναβολές ή ματαιώσεις προγραμματισμένων διαδικτυακών εκδηλώσεων, σεμιναρίων, κλπ για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης χαμηλής προσέλευσης ενδιαφερομένων. Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης, θα πραγματοποιείται επιστροφή του αντιτίμου στους συμμετέχοντες.

Δυνατότητα έγκυρης σύναψης κράτησης, μέσω της ιστοσελίδας του Δικαιούχου διατηρεί κάθε δικαιοπρακτικά ικανό πρόσωπο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει σχετικά ο Ελληνικός Αστικός Κώδικας, (συμπληρωμένο το δέκατο όγδοο έτος του ενδιαφερομένου, ο οποίος δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών). Σε κρατήσεις μπορούν να προβούν και εκπρόσωποι νομικών προσώπων, ενώ ο Δικαιούχος επιφυλάσσεται του δικαιώματος  να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα δικαιοπρακτικά ανίκανων προσώπων την πληρωμή κρατήσεων που πραγματοποιήθηκαν από αυτό.

Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την πολιτική επιστροφών, αναγνωρίζονται, σε κάθε περίπτωση, όλα τα δικαιώματα που ισχύουν για τους καταναλωτές από τις ισχύουσες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με την απομακρυσμένη παροχή υπηρεσιών.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του site του Δικαιούχου διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, και τη σύναψη συναλλαγών εξ αποστάσεως, όπως επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις υπηρεσιών από απόσταση.

Ανεξάρτητη Αρχή αρμόδια για εξωδικαστική επίλυση σχετικών διαφορών είναι ο Συνήγορος του Καταναλωτή (Λεωφ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, τηλ. 2106460862). Έχετε επίσης την δυνατότητα εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών που έχουν προκύψει από συμβάσεις ηλεκτρονικής πώλησης υπηρεσιών κάνοντας χρήση των καταχωρημένων φορέων ΕΕΔ στο Μητρώο σύμφωνα με την ΚΥΑ 70330/2015 (ΦΕΚ 1421 Β΄).

 

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Λοιποί όροι

Οι παρόντες όροι χρήσης του ιστότοπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Σε περίπτωση αποτυχίας φιλικής επίλυσης τυχόν διαφοράς, αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυσή της θα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων βρεθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των υπολοίπων όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συμφωνία μεταξύ του Δικαιούχου και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων της παρούσας συμφωνίας δε θα λαμβάνεται υπόψη, εάν δεν έχει εγγράφως ενσωματωθεί σε αυτή.

 

Τελευταία Ενημέρωση: 18.03.2022

Κλείσε άμεσα τη δική σου συνάντηση!